Фотогалерея


 (C) 2011 Сайт кафедры новой и новейшей истории, исторического факультета ОНУ имени И.И.Мечникова
Викладач Мілевич Світлана Володимирівна - Історія Росії 9-15 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
28.03.2015 21:34

Історія Росії (ІХ-XV ст.)

 

Змістовий модуль 1: Виникнення та розвиток давньоруської держави (9-13 ст. )

Заняття 1. Давньоруська держава Київська Русь. –   2 год.

 

 1. Передумови виникнення давньоруської держави Київська Русь, додержавна соціально-політична організація східних слов`ян.
 2. “Норманська теорія”: джерела формування, суттєвість, особливості розвитку.
 3. Київська  Русь Х - на початку ХІІ ст.: соціально-економічний, політичний розвиток, зовнішня політика, вірування, культура.
 4. “Повість временних літ”, “Руська правда” як історичне джерело.

 

Заняття 2-3: Феодальна роздробленість в 12-13 ст. –  4 год.

 

 1. Сутність, хронологічні рамки періоду феодальної роздробленості, її соціально-політичні, економічні передумови.
 2. Ростово-Суздальске князівство в домонгольський період: а)землі в складі Київської Русі, відокремлення; б)політична історія, боротьба за великокнязівський стіл, князівська династія; в) соціально-економічний розвиток земель у домонгольський період.
 3. Інші князівства Північно-Східної Русі (короткий огляд)
 4. Новгородська боярська республіка: а)особливості адміністративно-територіального розподілу; б) оформлення соціально-політичної структури Новгородських земель, особливості політичного ладу; в) соціально-економічний розвиток, торгові зв'язки.

 

Заняття 4: Боротьба князівств з іноземною агресією в 12 - 13 ст. –  2 год.

 

 1. Боротьба північно-західних земель з іноземними загарбниками:а) загальна характеристика основних супротивників і військово-політичних конфліктів в 12-13 ст.; б) Невська битва, її підсумки, значення; в) битва на Чудському озері г) Олександр Невський: історичний портрет державного діяча і полководця.
 2. Русь і татаро-монголи: а) загальна характеристика супротивника, перша зустріч; б) походи Батия завоювання північно-східної Русі; в)завоювання південно-руських земель; г) створення Золотої Орди, зв'язки з російськими землями, система залежності і контролю.
 3. Російські землі і  Велике Литовське князівство.

 

Заняття 5. І модуль (тест, контрольна робота) – 2 год.

 

ІНДЗ до ЗМ 1

анотація (резюме) монографії з курсу «Історія Росії» відповідно рекомендованого списку літератури до семінарських занять

Зразок плану анотації (резюме)  монографії:

Повні вихідні данні видання; коротка характеристика автора роботи (біографічні звістки, наукові інтереси та публікації тощо); аналіз структури та змісту монографії; характеристика наукових висновків автора монографії; загальні висновки студента про вивчену монографію.

 

Джерела та література до змістового модуля 1:

Джерела:

 

 1. Древнерусские повести. – Пермь. – 1991.
 2. Древнерусские предания.  (кожне видання).
 3. За землю русскую. Литературные памятники XIII в. – М. – 1983.
 4. Златоструй. Древняя Русь 10-13 в. в./Ред. А.Г.Кузьмина, А.Ю.Карпова – М.,  1990.
 5. Повесть временных лет (кожне видання)
 6. “Откуда есть пошла русская земля”. Кн. 1-2, - М., 1986.
 7. „Русская правда” (кожне видання)

 

Література:

 

 1. Алексеев Л.В. Смоленская земля в 9-13 вв. – М., 1980.
 2. Амельченко В.В. Дружины Древней Руси. – М., 1992.
 3. Бегунов Ю. Александр Невский: жизнь и деяния святого и благоверного великого князя. – М., 2003.
 4. Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси., К., 1989.
 5. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.
 6. Восточная Европа в древности и средневековье. – М, 1990.
 7. Греков Б.Д. Киевская Русь. – М., 1953.
 8. Гумилев Л.Н. От Руси к России. – М., 1992.
 9. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (12-16 вв.): курс лекций. – М., 2001.
 10. Дегтяев А. Я. Невская битва. – М. – 1991.
 11. Дегтяев А., Дубов И. От Калки до Угры. – Л., 1980.
 12. Древнерусские княжества X-XIII вв. – М., 1975.
 13. Каргалов В. В. Полководцы X-XVI вв. – М. – 1989.
 14. Он же: Куликово поле. К 600-летию Куликовской битвы (1380-1980 гг) – М.,1980.
 15. Он же: Конец ордыского ига. - М., 1984.
 16. Ключевский В.О. Курс русской истории.// Соч. В 9 томах. Т.1-5. – М., 1987-89.
 17. Князь Александр Невский и его эпоха. - СПб, 1995.
 18. Костомаров Н.И.Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей.- М., 2006
 19. Котляр Н.Ф. Древняя Русь и Киев. – К., 1986.
 20. Он же: Данило Галицкий. – К., 1989.
 21. Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в 10-14 вв. – М., 1980.
 22. Кривошеев Д.В. Русь и монголы: исследования по истории Северо-Восточной Руси 12-14 вв. – Спб, 1999.
 23. Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь.Очерки социально-политиче­ской истории. – Л., 1987.
 24. Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской народности. – М., 1971.
 25. Мартынин О. В. Вольный Новгород. – М. – 1992.
 26. Милевич С. В.  Рюриковичи и образовавшиеся от них княжеские роды.//ЗИФ. –
 27. Вып. 8.  – Од. – 1999. – С. 227-233.
 28. Правители Европы. Справочное издание. – Од. – 1998. – С. 472-507.
 29. Пашуто В. Александр Невский. – М , 1984.
 30. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. – М. – 1991.
 31. Середньовічна Европа: погляд з кінца ХХ ст. – Черновці, 2000.
 32. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. – Соч. в 18 кн. Кн 1.Т.1-2. – М., 1988.
 33. Тихомиров М.Н. Древняя Русь. – М., 1975.
 34. Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. – К., 1987.
 35. Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К., 1992.
 36. Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории. – Л., 1974.
 37. Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. – Л., 1980.
 38. Шаскольский И. П. Борьба России против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII-XIII. – Л. – 1978.

 

 

Змістовий модуль 2. Виникнення та розвиток Російської централізованої держави

Заняття 1. Боротьба Москви та Твері у І пол. 14 ст.      – 2 год.

 

 1. Поняття централізації. Сутність, хронологічні рамки, етапи. передумови виникнення Російської централізованої держави.
 2. Перше згадування про Твер та Москву. Відокремлення  князівства.
 3. Війна Москви та Твері у пер. чверті XIV ст.
 4. Політика Івана І. Причини швидкого політичного звеличення Москви.

 

Заняття 2. Боротьба за політичне головування у ІІ половині 14  ст. – 2 год.

 1. Боротьба Москви і Твері на початку 60-х років за великокнязівський стіл. Прихід до влади Дмитро Донського.
 2. Військово-політична ситуація у Північно-Східній Русі у 70-ті роки 14 ст. Посилення військово-політичної  ролі Москви за Дмитра Донського.
 3. Куликовська битва, її військово-політичні наслідки.
 4. Підсумки соціально-політичного розвитку російських земель у другій половині 14 ст.

Заняття 3- 4. Процес централізації наприкінці 14 – І половині 15 ст.   – 4 год.

 1. Правління Василя І (1389-1425рр.). Русь та Флорентійська унія.
 2. Феодальна війна ІІ чверті 15 ст.: етапи, суперники, політичні наслідки, роль в об’єднавчому процесі.
 3. Іван III. Посилення влади, зміни в її організації. Судебник 1497 р.
 4. Розширення територіальних володінь Москви за часів  Івана ІІІ.
 5. Ліквідування татаро-монгольської залежності (1480 р.)
 6. Формування території Російської централізованої держави в першій чверті 16 ст. Приєднання Новгород-Сіверських земель, Смоленська, Пскова, Рязані.
 7. Формування державної символіки, зміни в титулатурі. Перші міжнародні контакти.

Заняття 5. ІІ модуль (тест, контрольна робота) – 2 год.

 

ІНДЗ до ЗМ 2: анотація (резюме) монографії з курсу «Історія Росії» відповідно рекомендованого списку літератури до семінарських занять

Зразок плану анотації (резюме)  монографії:

Повні вихідні данні видання; коротка характеристика автора роботи (біографічні звістки, наукові інтереси та публікації тощо); аналіз структури та змісту монографії; характеристика наукових висновків автора монографії; загальні висновки студента про вивчену монографію.

Джерела та література до змістового модуля 2:

Джерела:

 1. Герберштейн Сигизмунд. Записки о Московии. – М., 1988.
 2. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. – М. – Л. – 1950.
 3. Судебники. 15-16 вв. – М.-Л. – 1957.

Література:

 1. Алексеев Ю. Г. Государь всея Руси. – Новосибирск. – 1991.
 2. Алексеев Ю. Г. Освобождение Руси от ордынского ига. – Л., 1989.
 3. Борисов Н.С. Политика московских князей конец 13. – пер. пол. 14 в. – М., 1999.
 4. Горский А.А. Москва и Орда. – М., 2000.
 5. Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. – М., 1998.
 6. Гумилев Л.Н. От Руси к России. – М., 1992.
 7. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (12-16 вв.) – М., 2001.
 8. Думин С.В. Другая Русь (Великое княжество Литовское)//История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России 9-начало 20 в., М., 1991,  с. 76-126.
 9. Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории. XIV-ХIХ века.- М., 1991.
 10. Зимин А. А. Витязь на распутье: феодальная война в России в 15 в.. – М. – 1991.
 11. Иловайский И. Д. История России.- Т. 1-2. - М. – 1996.
 12. Исаев И.А. История государства и права России. – М., 1999.
 13. Каргалов В. В. Полководцы X-XVI вв. – М. – 1989.
 14. Он же: Конец ордыского ига. - М., 1984.
 15. Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. – М., 1991.
 16. Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. – М., 1993.
 17. Кривошеев Д.В. Русь и монголы. – Спб, 1999.
 18. Кульпин А. Социально-экологический кризис 15 в. и становление российской цивилизации// Общественные науки и современность, 1994, №1, с.90-98.
 19. Лощиц Ю. Дмитрий Донской.- М., 1996.
 20. Россия на путях централизации. Сб. ст. – М., 1982.
 21. Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства (14-17 вв.) – М., 1969
 22. Он же: „Мы от рода русского”.Рождение русской дипломатии. – Л., 1986.
 23. Семенникова Л.М. Россия в мировом сообществе цивилизаций. – М. – 2000.
 24. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. – Соч. в 18 кн. Кн 2.Т.3-4. – М., 1988.
 25. Пресняков А. В. Российские самодержцы. – М.,  1990.
 26. Тихомиров М.Н. Российское государство 15-17 вв. – М., 1973.
 27. Уткин А.И. Россия и Запад: история цивилизации.- М., 2000.
 28. Черепнин Л. В. Образование русского централизованного государства в XIV-XV вв. – М. – 1960.
 29. Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений к. 15 – н. 16 в. – М.,  1980.
 30. Юрганов А.Л. У истоков деспотизма.//История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России 9-начало 20 в., М., 1991,  с. 34-75.

 

Контрольні питання до заліку

Змістовий модуль 1.

Виникнення та розвиток Давньоруської держави (9-13 ст. )

 1. Передумови виникнення давньоруської держави Київська Русь, додержавна соціально-політична організація східних слов`ян.
 2. Виникнення держави,  політичний устрій, соціально-економічний розвиток.
 3. “Норманська теорія”: джерела  та особливості її формування, розвитку.
 4. Київська  Русь Х - початку ХІІ ст.: соціально-економічний, політичний розвиток, зовнішня політика, вірування, культура.
 5. Правлячі династії давньоруської держави. Традиції офіційного титулування.
 6. “Повість временних літ” як джерело з історії давньоруської держави.
 7. “Руська правда” як джерело з історії давньоруської держави.
 8. Поняття феодальної роздробленості, її економічна та політична суттєвість, економічні, суспільно-політичні, соціальні та зовнішньополітичні передумови.
 9. Виникнення  та загальна характеристика князівств північно-східної та північно-західної Русі.
 10. Характеристика розвитку Ростово(Володимиро)-Суздальського князівства.
 11. Особливості політичного устрою та соціально-економічного розвитку Новгородської боярської республіки.
 12. Боротьба північно-західної Русі з іноземними загарбниками в ХII-ХIII ст. Олександр Невський.
 13. Русь та татаро-монголи.
 14. Культура  північно-східної та північно-західної Русі домонгольської доби.

Змістовий модуль 2.

Виникнення та розвиток Російської централізованої держави (14-15 ст.)

 1. Поняття централізації: сутність, хронологічні рамки, етапи виникнення Російської централізованої держави.
 2. Боротьба Москви та Твері у першій половині 14 ст.
 3. Політика Івана І, територіальні приєднання Москви в І половині 14 ст. Причини швидкого політичного звеличення Москви.
 4. Дмитро Донськой (1359-89 рр.)
 5. Боротьба Москви та Твері у другій половині 14 ст.
 6. Куликовська битва, її військово-політичні наслідки.
 7. Правління Василя І (1389-1425 рр.). Особливості політичної боротьби наприкінці 14 – пер. чверті 15 ст.
 8. Феодальна війна другої чверті 15 ст.: етапи, суперники, політичні наслідки, роль в об’єднавчому процесі.
 9. Іван III: основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики.
 10. Судебник 1497 р.  Посилення влади, зміни в ії організації за часів Івана ІІІ.
 11. Формування державної території за часів Івана ІІІ.
 12. Ліквідування татаро-монгольської залежності.
 13. Васіль ІІІ: прихід до влади, основні напрямки політики.
 14. Завершення об”єднавчого процесу, приєднання Смоленська, Пскова, Рязані, Новгород-Сіверських земель.
 15. Особливості централізації на Сході Європи, особливості виникнення Російської централізованої держави.
 16. Загальна характеристика соціально-економічного розвитку (14-15 ст.).
 17. Культура Росії: основні вехі еволюції (13-15 ст.).

Обновлено 28.03.2015 21:46