Викладач Ковальська Марина Сергіївна - Історіографія Печать
Автор: Administrator   
11.10.2016 17:30

Теми практичних занять з курсу "Історіографія"

для студентів-спеціалістів денного відділення

Заняття 1-2.  Предмет, функції, місце історіографії як історії історичної науки у системі історичних дисциплін

1. Природа історіографічних знань. Історія історичної науки як рефлексівна дисципліна. Еволюція самоназви.

2. Предмет історіографії як історії історичної науки. Структура і проблемне поле історіографічних досліджень. Методи історіографічних досліджень.

3. Функції історіографії як спеціальної дисципліни.

4. Історіографія у системі історичного та історико-наукового знання.

5. Дисциплінарні традиції історії історичної науки.

 Література:

Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. – Львів, 2007. 

Історіографічний словник. – Харків, 2004.

Историография истории нового времени стран Европы и Америки. - М., 1990. - С. 3-14.

Колесник І.І. Українська історіографія ( ХУШ – початок ХХ століття). - Київ, 2000.

Яковенко Н. Вступ до історії. – Київ, 2007.

Нечкина М.В. История истории // История и историки: Историография истории СССР: Сб.ст. М., 1965. С.6-26.

Попова Т.Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: Из истории Новороссийского университета. – Одесса, 2007.

Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания.  - М., 2004.

Сахаров А.М. О предмете историографических исследований // Сахаров А.М. Методология истории и историография: Статьи и выступ. - М., 1981. -С.91-127.

Шевченко Ф.П. Історіографія – важлива історична дисципліна // Історіографічні дослідження в Українській РСР.- Вип 1. - Київ, 1968. - С.5-20.

Заняття 3-4.  Генезис історіографічних знань. Інституціалізация історіографії як спеціальної історичної дисципліни

Питання для обговорення: 

1. Генезис історіографічних знань. Становлення історіографії як спеціальної історичної дисципліни: основні концепції.

2. Структура і чинники розвитку історії історичної науки. Періодизація історії історичної науки: підходи та схеми.

3. Історіографія в учбовому процесі в університетах України та Росії в Х1Х - на початку ХХ ст.

4. Інфраструктура історіографії в СРСР.

5. Інституційні форми історії історичної науки в сучасній Україні.

Література:

Колесник І.І. Українська історіографія ( ХУШ – початок ХХ століття). - Київ, 2000.

Колесник И.И. Историографическая мысль в России: от Татищева до Карамзина. -Днепропетровск, 1993.

Нечкина М.В. История истории // История и историки: Историография истории СССР: Сб.ст. - М., 1965. - С. 6-26.

Сахаров А.М. О предмете историографических исследований // Сахаров А.М. Методология истории и историография: Статьи и выступ. - М., 1981. - С.91-127. 

Историография истории нового времени стран Европы и Америки. - М., 1990; 2000.

Киреева Р.А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины Х1Х в. до 1917 г. - М., 1983.

Коцур А.П., Коцур В.П. Історіографія історії України: Курс лекцій. - Київ, 1996.

Попова Т.Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: Из истории Новороссийского университета. – Одесса, 2007.

Заняття 5-6.  Категоріальний апарат історіографії як історії  історичної науки.

1. Система історіографічних категорій. Типи категорій.

2. Загальнонаукові категорії в історіографії ( типи історико-наукових досліджень; «образ науки», «ідеал науковості», «парадигма», «наукове співтовариство», «стиль історичного мислення», типи учених)

3. Спеціально-історіографічні категорії:

• «історіографія»: основні значення;

• «історіографічний процес», «історіографічна ситуація»;

• «історіографічний факт», «історіографічне джерело» (класифікація історіографічних джерел);

• «історіографічні класи» (напрям, течія, школа);

• «історіографічна концепція»; «історіографічна модель».

4. Поняття про теоретико-методологічні основи історичної концепції. Моделі історіографічного аналізу.

5.Типологія історіографічних досліджень і види історіографічних робіт.

Література:

Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. – Львів, 2007.

Історіографічний словник. – Харків, 2004.

Историография истории нового времени стран Европы и Америки. -М., 1990; 2000.

Колеснік І.І. Українська історіографія ( ХУШ – початок ХХ століття).- Київ, 2000.

Киреева Р.А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины Х1Х в. до 1917 г. -М., 1983.

Сахаров А.М. О предмете историографических исследований // Сахаров А.М. Методология истории и историография: Статьи и выступ. - М., 1981. -С.91-127. 

Яковенко Н. Вступ до історії. – Київ, 2007.

 

Екзаменаційні питання

 

 1. Історіографія як спеціальна історична дисципліна: предмет, функції, місце в системі історичного знання.
 2. Предмет історіографії як історії історичного пізнання та історичної науки. Проблемне поле історіографічних досліджень.
 3. Поняття про рефлексивні дисципліни. Дисциплінарні форми історичної рефлексії. Історіографія та методологія історії.
 4. Генезис історіографічних знань. Основні концепції становлення історіографії як спеціальної історичної дисципліни.
 5. Категоріальний апарат історіографії як спеціальної історичної дисципліни.
 6. Основні значення терміну “історіографія”.
 7. Поняття про історіографічний процес та історіографічну ситуацію.
 8. Поняття про історіографічний факт та історіографічне джерело. Класифікація історіографічних джерел.
 9. Поняття про історіографічні класи: напрямок, течія, школа.
 10. Основні моделі  історіографічного аналізу.
 11. Проблема періодизації історії історичної науки в історіографії. Критерії періодизації.
 12. Історична освіта в університетах України та Росії в Х1Х-поч. ХХ століть в контексті європейської культурної традиції.
 13. Викладання історіографії в університетах Російської імперії у другої половині ХІХ-поч. ХХ ст.
 14. Інфраструктура історіографії в СРСР в 1960-1980-ті рр.
 15. Інфраструктура історіографії в сучасній Україні.
 16. Типологія історіографічних досліджень та види історіографічних праць.
 17. Структура та чинники розвитку історичної науки. Проблема факторів історичної науки в радянській та зарубіжній історіографії.
 18. Історіографія та наукознавство. Історія історичної науки в системі історико-наукового знання.
 19. Поняття про наукове співтовариство. Дисциплінарне співтовариство історіографів: формування та еволюція.
 20. Наукові школи в історіографії ХІХ – поч. ХХІ ст.
 21. Дисциплінарні традиції історії історичної науки у вітчизняній та зарубіжній науці.
 22. Поняття про теоретико-методологічні основи історичної концепції. Методи історіографічного дослідження.
 23. Антична історіографія.
 24. Теологічна історія.
 25. Представники європейської гуманістичної історіографії.
 26. Розвиток історичної думки в епоху Просвітництва.
 27. Романтична історіографія: характерні риси.
 28. Наукови школи в історіографії ХІХ ст..
 29. Позитивістська історіографія: характерні риси та ії представники в європейській науці.
 30. Неокантианська історіографія та ії представники.
 31. Марксистська модель історії. Інтерпретації марксизму.
 32. Від модерну до постмодерну в історіографії.
 33. Школа «Анналів».
 34. Особливості інтелектуальної ситуації у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
 35. Етапи и напрямки розвиту історичних студій у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
 36. Постмодерністський виклик та історична думка.
 37. Міжнародне співробітництво істориків.
 38. Становлення та основні етапи розвитку радянської історичної науки: історіографічні оцінки.
 39. Методологічні пошуки в сучасній зарубіжній історіографії: основні тенденції. 

 

Обновлено 11.10.2016 17:43