Загальні дисципліни та спецкурси спеціалізації "Європейські студії": очікувані результати навчання Печать
Автор: Administrator   
12.10.2016 17:23

Назва

навчальної дисципліни або практики

Назва змістового

Модуля

Очікувані результати навчання

Назва

навчальної дисципліни

1

Назва змістового

модуля

2

Очікувані результати навчання

 

3

Нова історія Західної Європи та Північної Америки

Модернізація європейського та північноамериканського суспільства та зародження капіталізму (1640-1789 рр.)

Знати основні конституційні та програмні документи країн Європи та Америки в новий час; політичну та економічну географію країн Європи та Америки з 1640 по 1918 рр.;

основні риси «західної цивілізації» сучасного типу, часів її становлення; ключові етапи та особливості формування країн західної демократії.

Вміти здійснювати комплексний аналіз економічних та соціальних процесів, залучаючи фактичний матеріал з історії «західних країн» в новий час; узагальнювати загальносвітові явища нового та новітнього часу, спираючись на базові принципи функціонування західноєвропейської та атлантичної цивілізації; виявляти історичні аспекти європейського та американського конституціоналізму при оцінки сучасності;

ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово з проблемних питань нової історії.

Затвердження капіталізму та початковий етап індустріалізації країн Західної Європи та Північної Америки. (1789-1870 рр.)

Країни Західної Європи та Північної Америки в 1870-1900 рр

Країни Західної Європи та Північної Америки в 1901-1918 рр.

Новітня історія Західної Європи та Північної Америки

Розвиток країн Західної Європи та Північної Америки в 1918-1929 рр.

Змістовий модуль 3. Змістовий модуль 4.

Знати важливі дати та події, пов’язані з розвитком країн Європи та Північної Америки в період 1918-2000-их рр.; характерні риси розвитку «західного суспільства» на сучасному етапі.

Орієнтуватися в історії провідних країн Європи та Північної Америки в період 1918-2000-ні рр.; проводити об’єктивний аналіз соціальних, економічних та культурних процесів в країнах «західної демократії» в міжвоєнний період, часів «холодної війни» та на сучасному етапі.

Розвиток країн Західної Європи та Північної Америки в 1918-1939 рр. та Друга світова війна 1939-1945 рр.

«Холодна війна». США в 1945-2000-х рр.

Країни Західної Європи в 1945-2000-х рр..

Історія Східної Європи в новий час

Країни східноєвропейського регіону в новий час.

Знати передумови та історичні обставини виникнення Російської централізованої держави, основні етапи формування її території; тенденції розвитку регіону Східної Європи як історичного та політичного фактору європейської історії; міжнародні та політичні процеси в регіоні Східної Європи в новий час; надавати регіональний аналіз загальноєвропейським історичним процесам.

Російська централізована держава в XVI-XVIII ст.

Російська імперія в ХІХ ст.

Історія Східної Європи в новітній час

Східноєвропейський регіон в 1918-1991 рр.

Знати фактичний матеріал, який складає зміст курсу історії Східної Європи від завершення Першої Світової війни до сьогодення; особливості трансформації політичного режиму, соціальної структури суспільства, розвитку економіки, культури, науки в Радянському Союзі; політичну та економічну характеристику східноєвропейського регіону; основні джерела по темах  курсу; історіографію основних і найбільш дискутованих проблем.

Соціально-економічний та політичний розвиток СРСР в1922-1945 рр.

Соціально-економічний та політичний розвиток СРСР в 1945-1991 рр.

Росія на східноєвропейський регіон на сучасному етапі (1991-2000-ні рр).

Історія південних та західних слов’ян

Південні та західні слов’яни в ранньому та розвиненому середньовіччі.

Знати важливі дати, події та процеси в історії південних та західних слов’ян;

видатних культурних діячів південних та західних слов’ян; періодизацію історії південних та західних слов’ян.

Узагальнювати фактичний матеріал, пов’язувати історію західних та південних слов’я із загальноєвропейськими економічними, соціальними та політичними процесами; аналізувати регіональні аспекти європейської історії, враховуючі цивілізаційні відмінності слов’янських народів.

Південні та західні слов’яни в пізньому середньовіччі та у новий час.

Південні та західні слов’яни в 1918-1945 рр.

Південні та західні слов’яни в 1945-2000-х рр.

Історія країн Азії та Африки

Азійський та африканський регіони в період середньовіччя (цивілізаційний вимір).

Знати важливі дати та події, пов’язані з історією країн Азії та Африки;

залучати цивілізаційний підхід до аналізу цивілізаційного процесу;

визначати основні напрямки розвитку країн Азії та Африки в ХХ ст.

Країни Азії та Африки в новий час.

Колоніалізм та афро-азіатські суспільства (перша пол. ХХ ст.)

Модернізація  країн афро-азіатського регіону( друга пол. ХХ ст.)

Історія міжнародних відносин

Міжнародні відносини в період античності та середніх віків

Знати термінологію та теоретичні підходи до історії міжнародних відносин; особливості розвитку дипломатії як суспільно-політичного явища на різних історичних етапах; специфіку розвитку зовнішньої політики провідних країн світу в історичному вимірі; характерні риси історичних форм систем міжнародних відносин; ключові проблеми міжнародних відносин на початку ХХІ ст. та специфіку сучасної системи міжнародних відносин.

Вміти коректно використовувати термінологію, пов’язану із історію міжнародних відносин;

залучати до історичного аналізу теоретичні підходи з історії міжнародних відносин;

пов’язувати внутрішньополітичні та економічні процеси із міжнародними подіями;

об’єктивно аналізувати сучасну систему міжнародних відносин як продукт багатовікової еволюції.

Світ в епоху Вестфальської та Віденської систем міжнародних відносин.

Міжнародні відносини в ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

Музеєзнавство

Теоретичні засади музейної справи та організація музейної роботи.

Знати основи музейної справи та принципи організації роботи музеїв; основи роботи із музейною документацією та музейними фондами; принципи комплектації та оформлення музейної експозиції; класифікацію музеїв та специфіку роботи різних видів установ.

Вміти працювати з обліковою документацією музеїв; організовувати та оформляти музейні експозицї; готувати сценарії екскурсій тапланувати екскурсійні маршрути; залучати зання про організацію роботи провідних музеїв світу для практичної діяльності.

Організація роботи та концепція побудови провідних музеїв світу.

Основи роботи з архівними документами

Генеалогія

Зародження генеалогії, її становлення та розвиток як СІД.

Сформувати цілісну систему знань щодо зародження генеалогії, її становлення та розвиток як СІД. Вміти охарактеризувати систему соціального етикету як відображення родословної ієрархії та історичних традиций.

Система соціального етикету як відображення родословної ієрархії

Джерелознавство

Теоретико-методологічні проблеми джерелознавства.

Знати основні етапи становлення та розвитку джерелознавства як спеціальної історичної дисципліни.

Вміти на професійному рівні здійснити класифікацію джерел по типам, видам, засобам зберегання.

Знати зміст та вміти дати характеристику базових письмових джерел з історії.

Особливості розвитку окремих видів джерел та основні методи їх вивчення.

Історіографія

Теоретико-методологічні проблеми історіографії.

Знати класифікацію історіографічних напрямків та методи опрацювання та аналізу історичної літератури;

Вміти надавати історіографічний аналіз;

аналізувати комплекс наукових робіт по певній проблемі.

Історичне краєзнавство

Теоретичні основи історичного краєзнавства

Знати розвиток теоретичних та практичних засад історичного краєзнавства в різних країнах світу; розглянути особливості краєзнавства Південно-Західної України – Одещини. Вміти розкривати події і явища розвитку регіональної історії як складової частини загально українського історичного та культурного процесу; проаналізувати важливі культурні, суспільно-політичні та економічні процеси регіональної історії та визначити фактори, що впливали на розвиток історичного краєзнавства.

Історичне краєзнавство Півдня України

Спецкурс-5: Еволюція територіального простору російської державності (XІІ- початок XX ст.)

Новгородська боярська республіка та князівства

Північно-Східної Русі XII – XІV ст.

Формування території та етнотериторіальне розширення Російської держави (XV- XVІІ ст.)

Приєднання нових земель та адміністративно-територіальні зміни в Російської імперії (XVІІІ-початок XX ст.)

Знати:

- географічне положення, специфіку адміністративно-територіального розподілу, соціально-економічного та політичного розвитку Новгородської боярської республіки;

- політичну історію великих князівств Північно-Східної Русі  та особливості політики великих володимирських князів;

- питання про завоювання Північно-Східної Русі Батиєм, специфіку відносин Русі та Золотої Орди;

- розуміти причини та наслідки боротьби Москви та Твері за політичне головування;

- особливості політики Івана Калити, Дмитра Донського; знати територіальні придбання Москви;

- розуміти геополітичний і територіальний аспекти «східного питання»; територіальне поширення Російської імперії у Середньої Азії, на далекосхідному напрямку;

- знати причини та наслідки територіальних суперечок  напередодні та у роки Першої світової війни; особливості адміністративно-територіального устрою Росії  після революцій 1917 р. та зміни кордонів післявоєнного часу.

Вміти:

- охарактеризувати етапи формування території Російської централізованої держави (XV-поч. XVІ ст.) та її етнотериторіальне поширення в XVІ- XVІІ ст.; етапи боротьби Російської держави за Балтику, Азов, Крим; завоювання й господарське освоєння Росією Північного Причорномор'я; зміни європейських границь Росії протягом XVІІІ- XІХ ст.;

- самостійно працювати з історичними джерелами  та літературою; здійснювати історичний аналіз явищ та процесів; застосовувати різноманітні методи, прийоми і сучасні технічні засоби вивчення дослідницького матеріалу;

- постійно поповнювати свої знання, розширювати світогляд; застосовувати здобуті знання, навички та вміння в практичної діяльності; використовувати професійно-профільовані знання, уміння й практичні навички в галузі історії; ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово.

Спецкурс-6:

Зовнішня політика Англії та становлення європейської системи держав (середина XVI – початок XVIІ ст.)

Становлення нової зовнішньої політики Англії

Входження Англії в європейську систему держав

Знати:

- основні проблеми з історії міжнародних відносин середини XVI – початку XVIІ ст. та місця Англії в цій системі;

- основні дати, події та процеси в тематиці курсу;

- видатних політичних діячів Англії та Європи другої половини XVI – початку XVII ст.;

- періоди, форми та методи реалізації зовнішньої політики.

Вміти:

- самостійно опрацьовувати та аналізувати джерела та літературу до курсу;

- узагальнювати фактичний матеріал;

- орієнтуватись в історії міжнародних відносин другої половини XVI – початку XVII ст.;

- робити висновки із урахуванням геополітичної картини тогочасного світу.

Спецкурс-7:

Історичні портрети державних та культурних діячів Франції XVIІІ ст.

Державні діячі Франції XVIII ст. в системі абсолютизму

Французькі діячі науки та мистецтва XVIII ст.

Знати:

- головні напрямки політичного, суспільного, культурного розвитку Франції XVIII ст.;

- основні тенденції розгортання французької наукової думки;

- специфіку еволюції французької держави XVIII ст. в особах;

- сутність внутрішньої політики французьких урядів у сфері культури.

Вміти:

- на основі вивчених джерел та літератури до курсу охарактеризувати здобутки найбільш провідних державних та культурних діячів Франції XVIII ст.;

- користуючись здобутими під час вивчення курсу знаннями, пояснювати зміст та історичне наповнення подій та фактів з історії Франції XVIII ст.

- аналізувати події європейської історії нового та новітнього часу, спираючись на матеріали спецкурсу.

Спецкурс-8:

Історія культури модерної Європи

Історія  культури європейських країн (XVII ст.)

Історія  культури європейських країн (XVIIІ ст.  перша половина ХІХ ст.)

Знати:

- теоретичні проблеми розвитку культури;

- основи цілісного сприйняття та осмислення культурно-історичного процесу;

- фактори, що вирішують закономірності та специфіку його розвитку;

Вміти:

- виявити особливості  культурного розвитку  окремих європейських країн у XVII – першій половині ХІХ ст.;

- виявити особливості досягнення духовної і матеріальної культури європейських країн у модерну епоху.

Спецкурс-9:

Велика Британія у вікторіанську добу: суспільна думка та імперія

Політична влада Великої Британії та специфіка британського колоніалізму в 1837-1901 рр.

Розвиток інститутів громадянського суспільства у вікторіанській Англії

Знати:

- основні факти з історії Великої Британії з 1837 р. по 1901 р;

- етапи розвитку вікторіанського суспільства;

- особливості політичної та партійно-парламентської системи Англії за часів королеви Вікторії;

- колоніальний поділ світу в другій половині ХІХ ст. та місце Англії в ньому;

- основні риси громадянського суспільства та його інституцій на прикладі англійського суспільства другої половини ХІХ ст..

Вміти:

- давати оцінку стану громадянського суспільства, спираючись на теоретичні засади спецкурсу;

- користуючись здобутими під час вивчення курсу знаннями, аналізувати громадську думку в аспектах критики чи підтримки влади;

- аналізувати події європейської історії нового та новітнього часу, спираючись на матеріали спецкурсу.

Спецкурс-10:

Громадянська війна на постімперському російському просторі: регіональний аспект

Військово-політичні події Громадянської війни 1918-1919 рр.

Громадянська війна та Радянська влада 1920-1923 рр

Знати:

- теоретичний та історіографічний доробок з проблематики громадянської війни як суспільного явища;

- основні та актуальні проблеми тематики даного курсу;

- важливі дати, пов’язані з подіями  революції та громадянської війни

Вміти:

- узагальнювати фактичний матеріал зі спецкурсу та проводити історичні аналогії із сучасними подіями;

- аналізувати революційну ситуацію, спираючись на теоретико-методологічну базу історіографічних розробок;

- бачити громадянську війну в Росії в регіональному, постімперському та загальноєвропейському масштабах.

Спецкурс-11:

Модернізація в світі: європейський та азіатський варіанти

Модернізація: теоретичні та методологічні проблеми.

Варіативність шляхів модернізації : історичні реалії та їх оцінки.

Знати:

- теоретико-методологічні засади наукового аналізу процесу модернізації у світі;

- історіографічний доробок  з проблематики курсу;

- фактичний матеріал з історії варіативних шляхів модернізації.

Вміти:

- узагальнювати фактичний матеріал, з історії періоду нового та новітнього часу на основі сучасної концепції модернізації;

- орієнтуватися в трактовці специфіки соціокультурного розвитку європейських та азіатських країн епохи Модерну;

- критично аналізувати дослідження присвячені історичному досвіду модернізації в світі.

Спецкурс-12:

Великі держави та локальні конфлікти часів «холодної війни» (1946-1991 рр.)

Великі держави та локальні конфлікти початкових стадії «холодної війни» (1946-1971 рр.).

Великі держави та локальні конфлікти завершальних стадій «холодної війни» (1975-1991 рр.).

Знати:

- історіографічний доробок з військово-політичних та міжнародних процесів доби «холодної війни»;

- основні та актуальні проблеми  локальних конфліктів «холодної війни»;;

- важливі дати та події, пов’язані з конфліктами з 1946 р.  по 1991 р.

Вміти:

- узагальнювати фактичний матеріал, набутий під час лекцій та самостійно опрацьованої літератури до курсу;

орієнтуватися в історії «холодної війни»;

- визначати основні напрямки політичного, економічного, військового і ідеологічного впливу великих держав на міжнародно-політичні події 1946-1991 рр.;

робити висновки з вивченої теми.

Спецкурс-13:

Історичні портрети політичних та державних діячів зарубіжних країн ХХ ст.

Канцлери Федеративної Республіки Німеччини

Жінки в історії і політиці (друга половина ХХ- початку ХХІ ст.)

Знати основні підходи до сучасних біографічних студій; найважливіші факти з життя провідних канцлерів ФРН, основні засади внутрішньої і зовнішньої політики Конрада Аденауера, Віллі Брандта та Гельмута Коля, джерельну базу та історіографію по темі спецкурсу, найважливіші факти з життя  жінок, які в другій половині ХХ - поч. ХХІ ст. відіграли вагому роль в політичному, державному і духовному житті, сучасні підходи до гендерних студій.

Вміти аналізувати чинники, що мали вплив на формування особистості державного діяча, давати аналітичну оцінку його політичної діяльності та готувати логічно-структуровані повідомлення по темі, давати аналітичну оцінку діяльності видатних жінок другої половини ХХ – ХХІ ст. в контексті гендерної політики та глобалізації сучасного світу; готувати логічно-структуровані повідомлення по темі, використовуючи сучасні методи біографічних досліджень.