Фотогалерея


 (C) 2011 Сайт кафедры новой и новейшей истории, исторического факультета ОНУ имени И.И.Мечникова

Кафедра нової та новітньої історії

Завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор Дьомін Олег Борисович

 

Кафедральна тема:

«Дослідження персональної історії та соціально-політичних структур в контексті суспільних перетворень нового та новітнього часу» (керівник О.Б. Дьомін)

 

Кафедра нової та новітньої історії – одна з найстаріших в університеті. Серед членів кафедри Всесвітньої історії в дореволюційний період були такі відомі вчені, як О.Г.Брікнер, В.К.Надлер, О.С.Трачевський, Є.М.Щепкін, В.Е.Крусман, Г.О.Афанасьєв та ін. За радянських часів кафедру очолювали професори К.П.Добролюбський, К.Д.Петряєв, М.Д.Дихан, С. Матвеєв, Д.П.Урсу, С.Й.Аппатов. Складні процеси, що відбувалися в Україні на початку 1990-х рр., позначилися і на діяльності кафедри. Сучасна кафедра виникла після приєднання до кафедри нової та новітньої історії ліквідованої кафедри історії Росії. З одного боку, нові реалії суспільно-політичного життя в країні визначали уточнення навчальних планів, відмову від багатьох традиційних форм організації навчального процесу, виховної роботи; з іншого – більш сприятливі умови склалися для проведення наукових досліджень. Нині підготовка студентів здійснюється на кафедрі по двох спеціалізаціях – “Нова і новітня історія” і “Історія Росії”. На сьогодні кафедра нараховує 14 викладачів: 3 доктори історичних наук і 10 кандидатів історичних наук (з них 7 - доценти), 13 викладачів – випускники історичного факультету Одеського університету ім. І.І.Мечникова.

 

д.і.н., проф. Дьомін Олег Борисович

д.і.н., проф. Грєбцова Ірена Свєтозарівна

д.і.н., проф. Урсу Дмитро Павлович

к.і.н., проф. Попова Тетяна Миколаївна

к.і.н., проф. Самойлов Федір Олександрович

к.і.н., доц. Барвінська Поліна Іванівна

к.і.н., доц. Мілевич Світлана Володимирівна

к.і.н., доц. Поспєлов Андрій Сергійович

к.і.н., доц. Черних Ірина Дмитрівна

к.і.н., доц. Шахін Юрій Володимирович

к.і.н., доц. Шкляєв Ігор Миколайович

к.і.н., в.о. доц. Ковальський Станіслав Валентинович

к.і.н., ст. викл. Середа Олександр Григорович

к.і.н., асист. Вегерчук Сергій Максимович


Рівень професійної підготовки студентів на кафедрі зумовлює те, що її випускники (близько 35 осіб щорічно) виявляються готовими до роботи в найрізноманітніших сферах суспільного життя, починаючи від закладів освіти і закінчуючи державними структурами. Зокрема, чимало випускників кафедри по різних регіонах України виконують службу у міліції і службі безпеки, серед вихованців кафедри є військові, бізнесмени, працівники державних архівів і музеїв, державні службовці та професійні політики. З 1991 р. викладачами кафедри розроблені та впроваджені у навчальний процес понад 80 курсів для студентів історичного, філософського і філологічного факультетів, Інституту соціальних та політичних наук ОНУ ім. І.І.Мечникова, Ізмаїльського державного педагогічного університету. Останні роки на кафедрі читаються загальні курси з всесвітньої історії нового і новітнього часу:

 

“Нова історія країн Європи та Америки” (в.о. доц. С.В. Ковальський)

“Нова історія країн Азії й Африки” (доц. І.Д.Черних )

“Новітня історія країн Європи й Америки” (доц. А.С. Поспєлов)

“Новітня історія країн Азії та Африки” (доц. І.Д.Черних)

“Історія Росії” (проф. І.С. Грєбцова, проф. Ф.О. Самойлов, доц. С.В. Мілевич)

“Історія СРСР” (доц. І.М. Шкляєв, доц. П.І. Барвінська)

“Історія південних і західних слов'ян” (проф. О.Б. Дьомін, доц. Ю.В. Шахін)


фундаментальні курси:

“Методика викладання історії” (асист. С.М. Вегерчук)

“Основи педагогічної майстерності” (асист. С.М. Вегерчук)

“Теорія і методологія історії” (проф. Т.М.Попова, проф. Д.П. Урсу)

“Історія міжнародних відносин” (проф. О.Б. Дьомін, в.о. доц. С.В. Ковальський)


а також спеціальні історичні дисципліни:

“Історіографія” (проф. Т.М. Попова)

“Джерелознавство” (проф. І.С. Грєбцова)

“Генеалогія” (доц. С.В. Мілевич)

“Історичне краєзнавство” (доц. І.М. Шкляєв).


Студентам денної і заочної форми навчання пропонується ряд спецкурсів з актуальних проблем Всесвітньої історії:

«Новгородська боярська республіка та великі удільні князівства Північно-Східної Русі ХІІ – ХV ст.» (доц. С.В. Мілевич)

«Історія культури Європи ХVІІ – І половини ХІХ ст.». (проф. І.С. Грєбцова)

«Зовнішня політика Англії в процесі формування світової системи держав(2-ї пол. ХVІ – поч. ХУІІ ст.)». (проф. О.Б. Дьомін)

«Актуальні проблеми російської культури кінця ХІХ – початку ХХ ст.». (проф. Ф.О. Самойлов)

«Сучасні політичні системи зарубіжних країн». (доц. П.І. Барвінська)

«Історичні портрети: канцлери Німеччини». (доц. П.І. Барвінська)

«Неоєвразійство: історія і сучасність». (доц. І.М. Шкляєв)

«Громадянська війна на постімперському російському просторі: регіональний аспект». (доц. І.М. Шкляєв)

«Історичні портрети політичних і державних діячів зарубіжних країн». (проф. Т.М.Попова)

«Соціокультурні параметри традиційних азіатських суспільств». (доц. І.Д. Черних)

«Гендерна історія: методологія та основні проблеми». (доц. І.Д. Черних)

«Великі держави і локальні конфлікти. 1970-1990-і рр.». (доц. А.С. Поспєлов)

Спецпрактикум «Історія російського живопису: від витоків до початку ХХ століття (на базі Одеського художнього музею». (проф. Ф.О. Самойлов, доц. С.В. Мілевич)

«Історія міжнародних організацій». (проф. Д.П. Урсу)

«Методологія та методика опрацювання історичних джерел». (проф. Д.П. Урсу)

«Радянсько-югославські відносини 1945 – 1964 рр.» (доц. Ю.В. Шахін)

«Вступ до спеціалізації». (Ю.В. Шахін)

«Східне Середземномор’я в роки холодної війни». (в.о. доц. С.В. Ковальський)

«Еволюція азіатських суспільств (XVI – XVIII ст)». (ст. викл. О.Г. Середа)

«Історія соціальних та демократичних рухів». (доц. Ю.В. Шахін)


За останні роки членами кафедри підготовлені кілька підручників і навчальних посібників:

Дьомін О.Б. Історія міжнародних відносин. Методичний посібник для студентів ІІІ курсу історичного факультету. – Первомайськ-Одеса, 2003;

Шкляєв І.М. Историческое краеведение Одещины. – Одесса, 2004;

Мілевич С.В. Навчально-методичний посібник по вивченню курсу історії Росії для студентів ІІ-ІІІ курсів історичного факультету усіх форм навчання “Еволюція державного устрою монархічної Росії»

Грєбцова І.С. Методичний посібник для студентів історичного факультету зі спецкурсу “Історія культури Європи ХVІІ – І половини ХІХ ст.” – Одеса, 2004;

Самойлов Ф.О. Історія Одещини та Одеси ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст. Навчальний посібник. – Одеса, 2006.

Черних І.Д. Історія країн Азії періоду нового часу (XVI – 60-ті рр. ХІХ ст.). – Навчальний посібник. – Одеса, 2007.

Самойлов Ф.О. Нариси з історії культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Навчальний посібник. – Одеса, 2008.


З початку ХХІ століття членами кафедри індивідуально чи в співавторстві підготовлена та видана низка монографій:

Калмакан І.К. Идея Учредительного собрания в программных и теоретических документах всероссийских и всеукраинских политических партий (1905-1918 гг.) (у співавторстві). – Одесса, 2000.

Дьомін О.Б. Біля витоків англійського атлантизму. Зовнішня політика Англії кінця 50 – кінця 80-х років ХVІ ст. – Одеса, 2001. Дьомін О.Б. «Мы пришли дать вам СЛОВО». Кирилл и Мефодий в истории славянской культуры. – Одесса, 2003.

Гребцова І.С. Периодическая печать в общественном развитии Южного степного региона Российской империи (Вторая треть ХІХ в. – Одеса, 2002; Грєбцова І.С., Грєбцов В.В. Становлення державного піклування та громадянської добродійності в Одесі в кінці XVIII – 60-ті рр. ХІХ ст. – Одеса, 2006.; Грєбцова І.С., Накаєва С.А. Нариси розвитку жіночого благодійного руху на півдні Російської імперії (перша половина ХІХ ст.) – Одеса, 2007.; Грєбцова І.С. Новоросійський університет у розвитку благодійності в Одесі (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.). – Одеса, 2009.

Попова Т.М. Історіографія в особах, проблемах, дисциплінах: Із історії Новоросійського університету. – Одеса, 2007.

Урсу Д.П. Бекир Чобан-заде. Жизнь. Судьба. Эпоха. – Симферополь, 2004.

Шкляєв І.М. История Одесской губ. ЧК. – Одесса, 2002.; Шкляєв І.М. Одесса в смутное время. – Одесса, 2004.; Шкляєв І.М. Историческое краеведение Одещины. – Одесса, 2004.

Шахин Ю.В. Югославия на пути модернизации, 1947 – 1961. – Москва, 2008.


За останні роки членами кафедри захищено 3 докторські дисертації:

Дьомін О.Б. Формування “нового курсу” зовнішньої політики Англії (середина ХVІ – початок ХVІІ ст.). – 2001 р.

Грєбцова І.С.. Периодическая печать в общественном развитии Южного степного регіона Российской империи (1829-1865). – 2002 р.

Зінченко О.В. Еволюція Державної ради в системі Російської імперії (1905 – 1917рр.). – 2009.


та 15 кандидатських дисертацій:

Барвінська П.І. Українсько-німецькі відносини в 1917-1922 рр. (2001 р., науковий керівник – проф. М.Ю. Раковський);

Поспєлов А.С. Воєнні конфлікти в Азії, Африці, Латинській Америці та мілітаризація країн-учасниць (1975-1991 р.). (2003 р., науковий керівник – проф. О.Б.Дьомін);

Фесенко А.М. Суспільно-політична ситуація в СРСР у 20-і роки й альтернатива лівої опозиції. (2004 р., науковий керівник – проф. Ф.О. Самойлов);

Паламарчук С.В. Територіальні структури Дунай-Дністровського міжріччя (кінець ХІV – середина ХІІV ст.). (2005 р., науковий керівник – проф. О.Б. Дьомін);

Шахін Ю.В. Еволюція економічної політики Федеративної Народної Республіки Югославії (1947-1961 р.). (2005 р., науковий керівник – проф. О.Б. Дьомін);

Надибська С.Б. Соціально-економічний розвиток міст Південної України в 1861 – 1900 рр. (за матеріалами Херсонської та Катеринословської губерній). (2006 р., науковий керівник – проф. Ф.О. Самойлов);

Антипіна І.В. Цинський Китай кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. у сприйняті західних спостерігачів. (2006 р., науковий керівник – доц. Черних І.Д.);

Сухушин М.П. Військова реформа в Російській федерації: політичний та соціальний аспекти (1990 – 1997 рр.). (2006 р., науковий керівник – проф. О.Б. Дьомін);

Іванов Є.В. Зовнішня політика Болгарії у другій половині 80-х років ХХ століття – 2003 рік. (2007 р., науковий керівник – проф. О.Б. Дьомін);

Уварова О.О. Греки Північно-Західного Причорномор’я наприкінці XVIII – на початку XX ст. (2007 р., науковий керівник – проф. Ф.О. Самойлов);

Годований Є.Ф. Українські землі у сприйнятті польськомовної центральноєвропейської преси (середина десятих – шестидесяті роки ХІХ ст.). (2007 р., науковий керівник – проф. О.Б. Дьомін);

Сейдаметов Е.Х. Рух солідарності кримськотатарської діаспори у США з боротьбою співвітчизників за повернення на історичну батьківщину (1960-і – початок 2000-х років) (2007 р., науковий керівник – проф. Д.П. Урсу);

Ковальський С.В. Політика Великобританії та позиція ООН у Кипрському питанні (1945 – 1991 рр.). (2008 р., науковий керівник – проф. О.Б.Дьомін);

Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти. (2009 р., науковий керівник – проф. Т.М. Попова);

Накаева С.А. Становление Попечительства и благотворительности на юге Российской империи (первак пол. ХIХ в.). (2009 р., науковий керівник – проф. І.С.Грєбцова).

Нині на кафедрі навчаються 13 аспірантів денної і заочної форм навчання. На кафедрі проходили підготовку студенти та стажисти з країн далекого зарубіжжя. Так, у 2000 р. стажування на кафедрі проходила стажистка Таня Пентер (США), у 2002 р. - студент Гамбурзького університету Збройних Сил Німеччини Арндт Гюнтер; підготовку в магістратурі при кафедрі проходили студенти з Сирії Лоранс Аль-Хасан Аль-Бархо (2002 р.) і Салех Двай (2004 р.). У 2009 р. стажувався Рендалл Лоу з гуманітарного факультету Бермігенського коледжу, штату Алабама, США .

 

Наукові дослідження членів кафедри розвертаються по трьох напрямках:

Актуальні проблеми нової та новітньої історії країн Європи та Америки, Азії та Африки, історія міжнародних відносин (проф. О.Б. Дьомін, доц. І.Д. Черних, доц. А.С. Поспєлов, в.о. доц. Ю.В. Шахін, ст. викл. С.В. Ковальський, ст. викл. О.Г.Середа). Увага дослідників цього напрямку зосереджується на з'ясуванні, розкритті соціально-економічних, політичних, дипломатичних, військових, гендерних аспектів всесвітньої історії нового і новітнього часу як у глобальному, так і в регіональних вимірах.

Проблеми історії і теорії історичної науки та історіографії (проф. Д.П.Урсу, проф. Т.М.Попова, доц. П.І. Барвінська, асист. С.М. Вегерчук). Дослідники цього наукового напрямку разом зі співробітниками Наукової бібліотеки університету під керівництвом професора Т.М. Попової підготували до друку та видали декілька біобібліографічних покажчиків, присвячених історикам Новоросійського університету – О.І. Маркевичу, Є.М. Щепкіну, І.А. Линниченку .

Проблеми соціально-економічного розвитку, ідейно-політичних рухів і історії культури на межі ХІХ – ХХ століть (проф. І.С. Грєбцова, проф. Ф.О. Самойлов, доц. С.В. Мілевич, доц. І.М. Шкляєв). На матеріалах історії Россі, у тому числі й її південного регіону, дослідники аналізують та розкривають закономірності розвитку суспільства на основі нових підходів до вивчення взаємозв'язку суспільно-політичних рухів і культурного життя із соціально-економічними проблемами переломної епохи.

За останні роки на базі кафедри було проведено 9 наукових конференцій різного рівня – від регіонального до міжнародного: «Маразліївські читання», «Гуситські читання», «Історіографічні читання», «Воронцовские чтения» та «Причорномор’я у військових конфліктах XVIII – XX ст.»

 

За останні десять років частина опублікованих членами кафедри праць мають краєзнавчу спрямованість. Побачили світ книжки: Самойлов Ф.О. Одеса на зламі століть. (у співавторстві). – Одеса, 1998; Самойлов Ф.А. “Крепость эта такова, что к ней ни с какой стороны не подступиться...”. Белгород-Днестровский и его окрестности в воспоминаниях современников. – Одеса, 2002. П'ятеро членів кафедри (професори І.С. Грєбцова, О.Б. Дьомін, М.Ю. Раковський, Ф.О. Самойлов, доцент І.М. Шкляєв) взяли участь у підготовці фундаментальної праці “Історія Одеси” (Одеса, 2002). З ініціативи члена кафедри – професора М.Ю. Раковського почалося видання історико-краєзнавчого щорічника “Историческая память”. Вийшло п'ять випусків збірки, на їхніх сторінках опубліковано 12 статей членів кафедри. Науковці кафедри активно працювали над підготовкою колективних і індивідуальних публікацій з історії Новоросійського – Одеського університету. Професори І.С. Грєбцова, О.Б. Дьомін, Т.М. Попова та Ф.О. Самойлов виступили авторами біографічних нарисів у виданні “Професори Одеського університету” (Одеса, 2000). 8 викладачів кафедри (професори І.С. Грєбцова, О.Б. Дьомін, Т.М. Попова, М.Ю. Раковський, Ф.О. Самойлов, доценти І.К. Калмакан, А.К. Лозовський, П.І.Барвінська,) виступили співавторами “Історії Одеського університету. 1865-2000”. (Одеса, 2000). Опубліковані перший (1998) і другий (1999) випуски мемуарів ветеранів війни і праці Одеського університету “Времена и годы” (Головний редактор – професор М.Ю. Раковський). Позитивну оцінку наукової громадськості, у тому числі й у далекому зарубіжжі, отримала книга “Новороссийский университет в воспоминаниях современников” (Одесса, 1999), автор-укладач – професор Ф.О. Самойлов. Чимало наукових розробок членів кафедри опубліковані за межами України – у Петербурзі, Москві, Брянську, Воронежі, Регенсбурзі (ФРН), Ополє (Польща) та ін. Результати науково-дослідної роботи членів кафедри широко використовуються в навчальному процесі: у лекціях із загальних і спеціальних курсів, на спецсемінарах і спецпрактикумах, у курсових і випускних роботах. На кафедрі діють студентські наукові гуртки “Нової та новітньої історії”, “Історії Росії”, “Військової історії”, “Міжнародних відносин”.