Фотогалерея


 (C) 2011 Сайт кафедри нової та новітньої історії, історичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова
Викладач Мілевич Світлана Володимирівна - Історія Росії 19-20 PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Субота, 28 березня 2015, 20:57
There are no translations available.

Історія Росії (ХІХ – початок ХХ ст.)

Рекомендується такий порядок підготовки до практичних занять:

- уважно прочитати пропонований план заняття;

- опрацювати конспект лекцій та відповідний розділ підручників;

- вивчити та зробити виписки з запропонованих джерел та дослідницької літератури;

- всебічно обміркувати та спланувати відповіді на всі пункти плану практичного заняття.


Тема 1. Соціально-економічний розвиток Російської імперії у першій чверті XIX ст.

 1. Адміністративно-територіальний і господарський розподіл Російської імперії.
 2. Соціальна структура держави.
 3. Розвиток сільського господарства в Росії.
 4. Економічна політика царизму. Особливості розвитку промисловості.
 5. Розвиток внутрішнього ринку і зовнішньої торгівлі Росії в І чверті XIX ст.

Джерела і  література

 1. Тройницкий А. Крепостное население России по 10-й народной переписи. – Спб., 1861.
 2. Александров В.А. Сельская община в России (XVII – начало XIX в.). – М: Наука, 1976.
 3. Гросул В.Я. Русское общество XVIII – XIX веков: Традиции и новации. – М.: Наука, 2003.
 4. Кабузан В.М. Крепостное крестьянство России в XVIII – 50-х гг. XIX в.: численность, состав, размещение // История СССР. – 1982. – № 3.
 5. Кабузан В.М. Государственные крестьяне в России в XVIII – 50-х гг. XIX в. // История СССР. – 1988. – № 1.
 6. Миронов Б.Н. Русский город в 1740-1860-гг.: демографическое, социальное и экономическое развитие. – Л.: Наука, 1990.
 7. Нифонтов А.С. Фабрично-заводская промышленность в предреформенной России // История СССР. – 1983. – № 1.
 8. Сацкий А.Г. Город и горожане в России в XVIII – первая половина XIX века. – М., 1991.

Тема 2. Рух декабристів: витоки, діяльність і наслідки

Заняття 1

 1. Урядовий конституціоналізм і його вплив на формування поглядів декабристів.
 2. Російська і західноєвропейська суспільна думка і декабристи. Вплив Вітчизняної війни 1812 р. і закордонних походів російської армії на формування ідеології декабристів.
 3. Масонство в Росії у першій чверті XIX ст. і декабристи.
 4. Становлення і діяльність перших декабристський організацій: а) Священна артіль, б) Семенівська артіль, в) Союз порятунку, г) Союз благоденства.
 5. Заснування і діяльність Товариства об’єднаних слов'ян.

Джерела і література

 1. Горбачевский И.И. Записки и письма декабриста И.И.Горбачевского.–М.: Госполитиздат, 1963.
 2. Материалы по истории СССР для семинарский и практический занятий. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 56-74.
 3. Власов Ю. Феномен реформаторства в переломные эпохи. – М: Изд-во МГУ, 1998.
 4. Ильин В., Панарин А. Реформы и контрреформы в России. – М.: Изд-во МГУ, 1996.
 5. Минаева Н.В. Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение России в начале XIX в. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1982.
 6. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы: политическая борьба в России в начале XIX в. – М.: Наука, 1989.
 7. Нечкина М.В. Декабристы. – М.: Наука, 1985.
 8. Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII-XIX вв. – М.: Наука, 1988.
 9. Серков А.И. Из истории русского масонства: ложа Трех добродетелей и декабристы // Вестник Московского университета. – Сер. 8. – История. – 1988. – № 5.

Заняття 2

 1. Виникнення і діяльність Південного і Північного товариства декабристів.
 2. Конституційні проекти декабристів: а) Конституція Н. Муравйова; б) “Руська правда” П. Пестеля.
 3. Підготовка і план повстання в Петербурзі. “Маніфест до російського народу”.
 4. Повстання на Сенатській площі в Петербурзі 14 грудня 1825 року.
 5. Повстання Чернігівського полку в Україні.
 6. Причини поразки декабристів. Повстання декабристів – спроба    останнього палацового перевороту або першій озброєний  виступ проти самодержавства?

Джерела і література

 1. Декабристы в воспоминаниях современников. – М.: Высшая школа, 1988.
 2. Материалы по истории СССР для семинарский и практический занятий. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 84-134.
 3. Гордин Я. События и люди 14 декабря. Хроника. – М.: Изд-во МГУ, 1985.
 4. Егоров С.А. Конституционные проекты Никиты Муравьева // Советское государство и право. – 1981. – № 5.
 5. Казьмирчук Г., Сілкін А. Концепція майбутнього державного устрою України в програмних документах декабристів //Розбудова держави. –1999. - № 2.
 6. Нечкина М.В. День 14 декабря. – М.: Наука, 1985.
 7. Федоров В.А. Декабристы и их время. – М.: Изд-во МГУ, 1992.

Тема 3. Суспільна думка у Росії 30-50-х рр. XIX ст.

Заняття 1

 1. Передумови і ідейні джерела суспільного руху в Росії 30-40-х рр. XIX ст.
 2. П.Я. Чаадаєв і його “філософічні листи”.
 3. Розвиток ліберального напрямку суспільної думки в Росії:          Становлення філософських, історичних і соціально-політичних поглядів західників. Т.М. Грановський.
 4. Заснування гуртка слов'янофілів. Формування філософської, історичної і соціально-політичної концепції слов'янофілів; їх політична програма. О. Хомяков, І. Киреєвський,  К. Аксаков.
 5. Загальне і особливе у сутності слов'янофільського і західницького лібералізму.

Джерела і література

 1. Воспоминания Б.Н.Чичерина. – М.: Изд-во МГУ, 1991.
 2. Записки А.И. Кошелева. – М.: Изд-во МГУ, 1991.
 3. Материалы по истории СССР для семинарский и практический занятий.

М.: Высшая школа, 1991. – С. 143-167; 203-220.

 1. Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. – М.: Наука, 1989.
 2. Хомяков А.С. О старом и новом. – М.: Наука, 1988.
 3. Чаадаев П.Я. Сочинения и письма. – М.: Наука, 1989.
 4. Дмитриев С.С. Славянофильство и утопический социализм // Вопросы истории. – 1993. – № 5.
 5. Каменский Е.А. Т.Н. Грановский. – М.: Наука, 1986.
 6. Сидоркина М.А. Т.Н. Грановский и образование московского кружка западников // Вестник Московского университета. – Серия 8. – История. 1995. – № 1.

10. Цимбаев Н.И. Славянофильство. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.

Заняття 2

 1. Становлення радикального руху в суспільному житті Росії.
 2. Гурток петрашевців: ідейні засади і діяльність.
 3. Становлення і еволюція ідейних переконань В.Г. Бєлінського,  О.І. Герцена,  М.П. Огарьова,  М.Г. Чернишевського.
 4. Розробка О.І. Герценом і М.Г. Чернишевським теорії російського общинного соціалізму.

Джерела і література

 1. Материалы по истории СССР для семинарский и практический занятий. - М.: Высшая школа, 1991. – С. 179-194, 235-252.
 2. Возный А.Ф. Петрашевский и царская тайная полиция. К.: Наукова думка, 1985.
 3. Егоров Б.Ф. Петрашевцы. – Л.: Наука, 1988.
 4. Капустина Т.А. Николай I // Вопросы истории. – 1993. – № 11-12.
 5. Колпин С.С. Николай Огарев. – Саранск, 1982.
 6. Курилова А.С Виссарион Белинский. – М.: Мысль, 1985.
 7. Пирумова А.Н. Александр Герцен. – М.: Наука, 1989.

Тема 4. Скасування кріпосного права в Росії.

 1. Основні напрямки та етапи внутрішньої політики російського уряду ІІ половини ХІХ ст. Імператор Олександр ІІ.
 2. Етапи підготовки реформи скасування кріпосного права. Характеристика основних проектів.
 3. „Маніфест” та „Положення...” 19 лютого 1861 р.
 4. Основні положення та зміст реформи 1861 р.
 5. Реалізація реформи, історичне значення скасування кріпосного права.

Джерела і література:

 1. Крестьянская реформа в России 1861 года: Сб. законодательных актов. – М., 1954.
 2. Реформы Александра ІІ. Сб. док./Сост. Чистяков О.И., Новицкая Т.Е. – М., 1998.
 3. Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий: Период капитализма: Вторая половина ХIХ в. – М., 1975.
 4. Хрестоматия по истории СССР: 1861-1917. – М., 1997.
 5. Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе: 1861-1880. – М., 1978.
 6. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. – М., 1968.
 7. Захарова Л.Г. Самодержавие и реформы 1861-1874 гг.//История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России ІХ – начала ХХ вв. – М., 1991. – С. 293-325.
 8. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. – М., 1991.
 9. Рындзюнский П.Г. Утверждение капитализма в России. – М., 1978.
 10. Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х  гг. Х1Х в.Л., 1978.

Тема 5. Буржуазні реформи 60-70-х років ХІХ ст.

Особливості пореформеного розвитку Російської імперії.

 1. Буржуазні реформи 1863-1874 р.р.: причини, підготовка, особливості реалізації, станові обмеження.
 2. Реорганізація місцевого управління: земська (1864 р.), міська (1870 р.) реформи, основні зміни системи управління на місцях.
 3. Судова реформа: підготовка, принципові зміни, обмежений характер реформи.
 4. Військова реформа, значення закону 1874 р. про всестанову військову повинність.
 5. Реформи у сфері освіти. Політика уряду щодо преси, друку.
 6. Історичне значення реформ, особливості соціально-економічного розвитку Росії у пореформений час.

Джерела і література:

 1. Реформы Александра ІІ. Сб. док./Сост. Чистяков О.И., Новицкая Т.Е. –  М., 1998.
 2. Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий: Период капитализма: Вторая половина ХIХ в. – М., 1975.
 3. Хрестоматия по истории СССР: 1861-1917. – М., 1970.
 4. Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. – М.,1990.
 5. Гросул В.Я. Русский консерватизм ХІХ в. Идеология и практика.– М., 2000.
 6. Захарова Л.Г. Самодержавие и реформы 1861-1874 гг.//История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России ІХ – начала ХХ вв. – М., 1991. – С. 293-325.
 7. Литвак Б.Г. Реформы и революции в России//История СССР, 1991, №2.
 8. Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. – М., 1978.
 9. Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х – до начала 80-х  гг. Х1Х в. – Л., 1978.

Тема 6. Суспільно-політичні рухи у ІІ половині ХІХ ст.

 1. Причини та основні прояви пожвавлення суспільно-політичного руху. Ліберали, консерватори, радикали.
 2. Зріст демократичного та селянського руху у 1860-ті рр. „60-десятники.”  Революційне народництво 70-х років ХІХ ст.: соціальне коріння, ідеологічна доктрина, основні напрями. Розкол народницького руху.
 3. Робітничий рух. Перші робітничі політичні організації в Росії. Утворення російської секції І Інтернаціоналу.
 4. Політична ситуація на межі 1870 -1880-х рр. Урядова реакція 80-90-х рр. ХІХ ст.
 5. Зародження марксизму у Росії, перші марксистські гуртки, „Союз боротьби за звільнення робітничого класу”.

Джерела і література:

 1. Голоса из России: Сб. А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Кн. 1-9. Вып. 1-4. – М.,1974-76.
 2. Лавров П.Л. Философия и социология. Т. 1- 2. – М.,1965.
 3. Освободительное движение и общественная мысль в России ХIХ в. (для семинарских и практических занятий). – М., 1991.
 4. 1 марта 1881. Документы и воспоминания. – Л., 1991.
 5. Революционное народничество 70-х гг. ХIХ в.: Сб. документов и материалов. Т.1-2. – М.-Л., 1964-1965.
 6. Утопический социализм в России. Сб. док. – М., 1985.
 7. Будницкий О. Терроризм в российском освободительном движении. – М., 2000.
 8. Гейфман А. Революционный террор в России. 1894-1917. – М., 1997.
 9. Жухрай В. Тайны царской охранки: авантюристы и провокаторы. – М., 1991
 10. Итенберг Б.С. Российская интеллигенция и Запад. Век ХІХ.– М.,1999.
 11. Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. – М., 1999.
 12. Троицкий Н.А. Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма. 1866-1882. – М., 1978.
 13. Тютюкин С.В. Плеханов Г.В.: Судьба русского марксиста. – М., 1997.
 14. Щипанов И.Я. Философия и социология русского народничества. – М., 1983.

Тема 7. Росія на початку ХХ ст. Революція 1905-1907 рр.

 1. Соціально-економічний розвиток Росії на початку ХХ ст.
 2. Політична ситуація в Росії, робітничий рух, політичні страйки. Видатні керівники революційного та ліберального руху.
 3. Початок революції, її етапи, своєрідність. „Поліцейський соціалізм”.
 4. Найвищий етап революції. Маніфест 17 жовтня. Зміни в політичній системі, поява нових партій (кадети, октябристи, чорносотенці).
 5. І-ІІ Державна Дума: політичний склад, діяльність. Реформи П.А. Столипіна.
 6. Відступ революції. Причини поразки та історичне значення Першої російської революції.

Джерела і література.

 1. Витте С.Ю. Воспоминания. Т.3. – М., 2010.
 2. Государственная дума: Cозывы I-III. Стенографические отчеты. – СПб., 1906-1917.
 3. Российские либералы: кадеты и октябристы. Сб. док. – М., 1996.
 4. Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия ...//Полн. собр. речей в Государственной Думе и Госсовете. 1906 - 1911. – М., 1991.
 5. Съезды и конференции конституционно-демократической партии. В 3-х тт. (1905-1917 гг.). – М., 1997-2000.
 6. Хрестоматия по истории СССР: 1861-1917. – М., 1970.
 7. Хрестоматия по истории СССР. 1900-конец 1930-х гг.: Пос. для учителей. – М., 1988.
 8. Аврех А.Я. П.А.Столыпин и судьбы реформ в России. – М., 1991.
 9. Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 г.: реформы и революция.– СПб.,1991.
 10. Зырянов П.Н. Столыпин без легенд. – М., 1991.
 11. Карпачев М.Д. Истоки российской революции: легенды и реальность. – М., 1991.
 12. Киселев И.Н., Корелин А.П., Шелохаев В.В. Политические партии России в 1905-1907 гг.: численность, состав, размещение//История СССР, 1990, №4.
 13. Плимак Е.Г. Драма российских реформ и революций. – М., 2000.
 14. Шацилло К.Ф. Первая революция в России 1905-1907. – М., 1985.

Тема 8. Третьочервнева монархія (1907-16 рр.). Лютнева революція 1917 р.

 1. Третьочервнева монархія (1907-16 рр.) Основні напрямки внутрішньої політики в Росії у міжреволюційний період.
 2. Початок Лютневої буржуазно-демократичної революції 1917 р. Класи та партії в революції.
 3. Повалення царизму. Підписання  Маніфесту про зречення від влади.
 4. Двовладдя. Тимчасовий уряд, Ради робітничих, селянських та солдатських депутатів.
 5. Характер, завдання, історичне значення революції. Проблеми періодизації революційних подій 1917 р., оцінка у історіографії.

Джерела і література

 1. Государственная дума: Cозывы I-III. Стенографические отчеты. – СПб., 1906-1917.
 2. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. – М., 1993.
 3. Милюков П.Н. Воспоминания (1859-1917). – М., 1990.
 4. Российские либералы: кадеты и октябристы. Документы. – М., 1996.
 5. Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. – М., 1991.
 6. Хрестоматия по истории СССР: 1861-1917. – М., 1970.
 7. Февральская революция 1917 г. Сб. документов и материалов. – М., 1996.
 8. Аврех А.Я. П.А.Столыпин и судьбы реформ в России. – М., 1991.
 9. Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской революции. – М., 1988.
 10. Морозов К. Партия социалистов-революционеров в 1907-1914г.– М.,1998.
 11. Пушкарева И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России. – М., 1982.
 12. Спирин Л.М. Россия, 1917 год. Из истории борьбы политических партий. – М., 1987.
 13. Шанин Т. Революция как момент истины. Россия в 1905-1907 гг. 1917-1922 гг. Пер. с англ. – М., 1997.

Тема 9. Зовнішня політика Росії у ІІ половині ХІХ ст.-1917 р.

 1. Міжнародний стан та завдання зовнішньої політики Росії в середині ХІХ ст. Військово-політичні наслідки Кримської війни.
 2. Зовнішня політика Росії у 70-90-ті роки ХІХ ст.
 3. Міжнародне становище Росії на початку ХХ ст., основні напрямки та завдання її зовнішньої політики. Російсько-японська війна.
 4. Основні вектори зовнішньої політики в 1906-1914 рр. Приєднання Росії до Антанти. Балканські кризи 1908-1913 рр.
 5. Росія в роки Першої світової війни (серпень 1914 - лютий 1917 р.)

Джерела і література

 1. Извольский А.П. Воспоминания. – М., 1989.
 2. Освобождение Болгарии от турецкого ига: Документы. Т. 1-2. – М., 1961-1967.
 3. История внешней политики России. Кон. ХІХ – нач. ХХ в. – М., 1999.
 4. История первой мировой войны: 1914-1918. Т. 1. – М., 1975.
 5. История русско-японской войны 1904-1905 гг. – М., 1977.
 6. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. – М., 1977.
 7. Контева О.Е. История внешней политикии России ХХ в.: учеб. пос. –  Барнаул, 2011.
 8. Такман Б. Первый блицкриг. Август 1914 г. – М., 1999.
 9. Хевролина В.М. История внешней политики России ІІ половины ХIХ в. – М., 2000.
 10. Шацилло К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и политика. – М., 2000.

 

Екзаменаційні питання з курсу «Історія Росії. ХІХ  - початок ХХ ст.»

 1. П.Я. Чаадаєв та його “философические письма”.
 2. Адміністративно-територіальний та господарський поділ Росії. Соціальна структура держави в І чверті ХІХ ст.
 3. Розвиток сільського господарства в Росії в І чверті ХІХ ст. Селянська община та її головні функції.
 4. Розвиток архітектури, живопису, скульптури в Росії в І половині ХІХ ст.
 5. Основи філософської, соціально-економічної та політичної концепції слов’янофілів. Слов’янофіли у громадському русі Росії ІІ треті ХІХ ст.
 6. Палацовий переворот 1801 р. Діяльність Негласного комітету.
 7. Східний напрям у зовнішньої політики Росії у ІІ чверті ХІХ ст.
 8. Проекти реформ М.М. Сперанського (1807 – 1811 рр.).
 9. Заснування Південного та Північного товариства декабристів. Конституційні проекти декабристів.
 10. Повстання 14 грудня 1825 р. Виступ Чернігівського полку: план, основні події, причини поразки.
 11. Перетворення Олександра І в галузі освіти та цензури.
 12. Закордонні походи російської армії 1813 – 1814 рр.
 13. Промисловий переворот в Росії: періодизація, історіографія проблеми.
 14. Політична програма Миколи І: діяльність відділень канцелярій й.і.в.
 15. П.Д. Кисельов та діяльність урядових таємних комітетів з селянської справи 1835 р. та 1839 р.
 16. Розвиток літератури, театрального мистецтва, музики в І половині ХІХ ст.
 17. “Селянське питання” у внутрішній політиці царизму в 1815 – 1825 рр. Аракчеєвщина. Військові поселення.
 18. Основні напрямки зовнішньої політики Росії  у ІІ чверті ХІХ ст.
 19. Місце та значення реформ у внутрішній політиці уряду Олександра І: історіографія проблеми.
 20. Західники у громадському русі ІІ третини ХІХ ст.: філософська та історична концепція західників, їх політична програма.
 21. Основні напрямки зовнішньої політики Росії в І чверті ХІХ ст.
 22. Соціальна політика царського уряду у ІІ чверті ХІХ ст.
 23. Розвиток транспорту та торгівлі у І пол. ХІХ ст.
 24. Вітчизняна війна 1812 р.
 25. Конституційні проекти в урядовій політиці в 1815 – 1825 рр. Конституція М.Новосильцова.
 26. Розвиток промисловості в Росії (кін. ХУІІІ – І чверть ХІХ ст.).
 27. Масонство у Росії в першій чверті ХІХ ст. Декабристи і масонство.
 28. Політика уряду Миколи І в галузі освіти і цензури.
 29. Становлення декабристського руху в Росії. Перші організації декабристів.
 30. Кримська війна 1853 – 1856 рр.: причини, основні події, наслідки.
 31. Соціально-економічні та політичні передумови скасування кріпосного права в Росії.
 32. Реорганізація місцевого управління: земська (1864 р.), міська (1870 р.)  реформи.
 33. Основні положення, зміст, характер реформи 1861 р.
 34. Підготовка реформи скасування кріпосного права і суспільно-політична боротьба навколо неї.
 35. Реформи 60-х років ХІХ ст. у сфері освіти, політика уряду щодо друку, преси.
 36. Робітничий рух. Перші робітничі політичні організації в Росії. Утворення російської секції І Інтернаціоналу.
 37. Розкол народницького руху наприкінці 70-х рр. ХІХ ст. „Народна воля”, „Чорний переділ.”
 38. Революційне народництво 70-х років: соціальне коріння, ідеологічні доктрини, основні течії, діяльність.
 39. Зріст демократичного та селянського руху у 1860-ті рр. „60-десятники.” М.Г. Чернишевський.
 40. Особливості соціально-економічного розвитку Росії у пореформений час.
 41. Судова та військова реформи ІІ половини ХІХ ст.
 42. Політична ситуація на межі 1870 - 80-х рр. Контрреформи.
 43. Зовнішня політика Росії у 70-90-ті роки ХІХ ст.
 44. Розвиток науки та культури у ІІ половині ХІХ ст.
 45. „Союз боротьби за звільнення робітничого класу”. В.І. Ленін.
 46. Початок розповсюдження марксизму у Росії, перші марксистські гуртки. В.Г. Плеханов.
 47. Міжнародний стан, напрямки та завдання зовнішньої політики Росії в середині – ІІ половині ХІХ ст.
 48. Східна криза середини 70-х років ХІХ ст. Російська-турецька війна 1877-1878 рр.
 49. Росія на початку ХХ ст.: соціально-економічний та політичний стан.
 50. І-ІІ Державна Дума: політичний склад, еволюція, діяльність. Початок російського парламентаризму.
 51. Склад та діяльність ІІІ-ІV Державної Думи, особливості російського парламентаризму на початку ХХ ст.
 52. Створення політичних партій в Росії.
 53. Маніфест 17 жовтня 1905 р. Зміни в політичній системі. Найвищий етап революції.
 54. Початок революції 1905-1907 рр., її періодизація, своєрідність.
 55. Основні напрямки внутрішньої політики в Росії у міжреволюційній період. «Третьочервнева» політична система.
 56. Відступ революції 1905 – 1907 рр. Підсумки та історичне значення першої російської революції.
 57. Зміст, позитивні та негативні наслідки селянської реформи П.А. Столипіна.
 58. Міжнародне становище Росії на початку ХХ ст. Російсько-японська війна 1904-05 рр.
 59. Росія в роки І світової війни.
 60. Лютнева революція 1917 р.: причини, характер, основні події.

Рекомендована література до всього курса

Методичне забезпечення з боку кафедри

 1. Гребцова І.С. Методичні рекомендації студентам історичного факультету з вивчення курсу історії Росії (перша половина XIX ст.). – Одеса, 2004.
 2. Грєбцова І.С., Мілевич С.В. Методичний посібник для студентів історичного факультету з курсу історії Росії XIX – початку ХХ ст.: програма, тематика практичних занять, методичні рекомендації до вивчення лекційного курсу. – Одеса, 2013.

Підручники та збірки документів

 1. История России XIX – начала ХХ в. / Под ред Федорова В.А. – М.: Высшая школа, 2004.
 2. Киселев А.Ф., Щагин Э.М. Новейшая история Отечества ХХ век. Учебник для студентов ВУЗов. В 2-х тт. – Т. І. – М., 1999.
 3. Материалы по истории СССР для семинарский и практический занятий. – М.: Высшая школа, 1991.
 4. Отечественная история. XIX век / Ушаков А.В. – М.: АГАР, 2000.
 5. Отечественная история. ХХ век. – М., 1999.
 6. История России. С начала XVIII до конца XIX века/Сахаров А.Н. – М.: АСТ, 2000.
 7. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней./Сост. А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А.Сивохина. – М., 1999.

Джерела

 1. Бородино. Документы, письма, воспоминания. – М.: Наука, 1962.
 2. Восстание декабристов. Документы. – Т. ІІІ-XVIII. - М.: Наука, 1955-1984.
 3. Деникин А.И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917. – М., 1991.
 4. Записки А.И. Кошелева. – М.: Изд-во МГУ, 1991.
 5. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. – М., 1993.
 6. Мемуары декабристов. Северное общество. – М.: Наука, 1981.
 7. Мемуары декабристов. Южное общество. – М.: Наука, 1982.
 8. Милюков П.Н. Воспоминания (1859-1917). – М., 1990.
 9. Открытый архив: справочник опубликованных документов по истории России. – М., 1999.
 10. Российское законодательство X-XX веков: В 9-ти т. – М.: Юрид.литература. Т. 5.
 11. Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. – М.: Наука, 1989.
 12. Сперанский М.М. Проекты и записки. – М. – Л.: Госполитиздат, 1961.
 13. Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия//Полн. собр. речей в Госдуме и Гоcсовете.1906 - 1911. – М., 1991.
 14. Февральская революция 1917 г. Сб. документов и материалов./Сост. Шашкова О.А. – М., 1996.
 15. Чаадаев П.Я. Сочинения и письма. – М.: Наука, 1989.
 16. Шульгин В.В. Годы. Дни. 1920. – М., 200

Література

 1. Аврех А.Я. П.А.Столыпин и судьбы реформ в России. – М., 1991.
 2. Айрапетов О.Р. Внешняя политика Российской империи. 1801-1914.– М.: Наука, 2006.
 3. Бабенко И.М. История реформ в России (1894-1917). – М., 2000.Будницкий О. Терроризм в российском освободительном движении. – М., 2000.
 4. Власов Ю. Феномен реформаторства в переломные эпохи. – М.: Изд-во МГУ, 1998.
 5. Власть, общество и реформы в России в ХІХ – начале ХХ века: исследования, историография, источники/Под ред. А.Н. Цамутали. – СПб., 2009.
 6. Волковинець В.М., Левенець Ю.А. П.А.Столипін: життя та державна діяльність //Українский історичний журнал, 1991, №№ 2,4, 8-9,11.
 7. Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году: реформы и революция. –  СПб., 1991.
 8. Гейфман А. Революционный террор в России. 1894-1917. – М., 1997.
 9. Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. – М.,1990.Гордин Я.А. Кавказ: Земля и кровь: Россия в Кавказской войне XIX века. – СПб., 2000.
 10. Гросул В.Я. Русский консерватизм ХІХ в. Идеология и практика.– М., 2000.
 11. Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа Д.П.Киселева. – В 2-х тт. – М. – Л.: Госполитиздат, 1946, 1958.
 12. Дружинин Н.М. Социально-экономическая история России. – М.: Наука, 1987.
 13. Дьяков В.А. Освободительное движение в России 1825-1861 гг. – М.: Наука, 1988.
 14. Емец В.А. Очерки внешней политики России. 1914-1917. – М., 1977.
 15. Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты. Первая половина XIX ст. – М.: Изд-во МГУ, 1981.
 16. Жилин П.А. Отечественная война 1812 года. – М.: Наука, 1988.
 17. Жилин П.А. Роль русской армии в освобождении Западной Европы от наполеоновского ига. – М.: Мысль, 1988.
 18. Зырянов П.Н. Столыпин без легенд. – М., 1991.
 19. Ильин В., Панарин А. Реформы и контрреформы в России. – М.: Изд-во МГУ, 1996.
 20. История внешней политики России первой половины XIX в. – М.: Наука, 1999.
 21. История внешней политики России ІІ пол. ХІХ в. – М., 1997.
 22. История внешней политики России. Кон. ХІХ – нач. ХХ в. – М., 1999.История масонства. – М., 2001.
 23. История первой мировой войны: 1914-1918. – М., 1975.История русской культуры. – М.: Высшая школа, 2002.
 24. История русско-японской войны 1904-1905 гг. – М., 1977.
 25. Казьмирчук Г., Латиш Ю. Українське декабристознавство.–Київ-Черкаси:Брама, 2002.
 26. Киянская О.И. Очерки из истории общественного движения в России в правление Александра І. – СПб., 2008.
 27. Кудинов О.А. Правительственные проекты конституций Российской империи ХІХ в.// Государство и право. 2004. – № 4.
 28. Кулешов С. Россия в системе мировых цивилизаций. – М.: 2001.
 29. Лапин В.В. История Кавказской войны. – СПб., 2003.
 30. Левандовский А.А. Время Грановского. – М.: Молодая гвардия, 1990.
 31. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. – М., 1991.
 32. Малашенко О.А. Военная кампания русской армии по спасению Австрии // Военно-исторический журнал. – 2012. – № 1.
 33. Народнические кружки и ”хождение в народ” в 70-х годах Х1Х в. – М., 1985.
 34. Нечкина М.В. Декабристы. – М.: Наука, 1982.
 35. Николай І: Ред. А.Н. Цамутали. – СПб., 2007.
 36. Обнинский В.П. Последний самодержец. Очерк жизни и царствования императора России Николая II. – М., 1992; 2011.
 37. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. – М., 1998; 2012.
 38. Плимак Е.Г. Драма российских реформ и революций. – М., 2000.
 39. Проблемы социально-экономической истории России. – СПб.: Наука, 1991.
 40. Российская дипломатия в портретах. – М., 1992.
 41. Российские реформаторы XIX – начала XX в. – М., 1995.
 42. Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. – М., 1999.
 43. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. - М., 1977.
 44. Сметанин С.И. Кризис феодально-крепостнической системы в России. – М., 1990.
 45. Соловьева А. И. Промышленная революция в России в XIX в. – М.: Наука, 1990.
 46. Такман Б. Первый блицкриг. Август 1914 г. – М., 1999.
 47. Федоров В. А. Крестьянское движение в Центральной России 1800-1860. – М.: Наука, 1980.
 48. Хевролина В.М. История внешней политики России ІІ половины ХIХ в. – М., 2000.
 49. Шанин Т. Революция как момент истины. Россия в 1905-1907 гг.; 1917-1922 гг. Пер. с англ. – М., 1997.
 50. Шацилло К.Ф. От Портсмутского мира к І мировой войне. Генералы и политика. – М., 2000.

 

Останнє оновлення на Неділя, 17 травня 2015, 20:39